Chuyên Đề Cà Phê Phin, Trà: Ứng Dụng Kinh Doanh Take Away

3,000,000